Copyright

De inhoud van deze website wordt u ter informatie verschaft en is bedoeld om uw commerciële relaties met ons vlotter te laten verlopen. Met "website" en "inhoud" wordt verwezen naar deze website en de inhoud van deze website. U verkrijgt geen rechten of licenties voor de website en/of de inhoud anders dan het beperkte recht om de website te gebruiken overeenkomstig deze Voorwaarden. Informatie downloaden is slechts toegestaan onder de strikte voorwaarden zoals die zijn gesteld in deze paragraaf. Tenzij op de wijze zoals uiteengezet in deze paragraaf, mag u niets van de website of de inhoud kopiëren, reproduceren, opnieuw compileren, decompileren, demonteren, nabouwen, reverse engineeren, distribueren, uitgeven, tonen, uitvoeren, wijzigen, uploaden om te bewerken, versturen of op enige andere manier een deel van de website gebruiken.

Downloaden is door ons alleen toegestaan als het naar een enkele pc gebeurt en onder de voorwaarden dat:

  • er niet meer dan één uitgeprinte versie wordt gemaakt van het gedownloade en dat er niet meer kopieën van die uitgeprinte versie worden gemaakt;
  • u alleen persoonlijk, niet-commercieel gebruik maakt van een gedownloade en/of uitgeprinte versie;
  • u alle auteursrechtvermeldingen op de gedownloade en/of uitgeprinte versies handhaaft en zich houdt aan de inhoud van deze voorwaarden.

Bovendien mag u de inhoud of enig deel daarvan niet te koop aanbieden of verkopen of via enig ander medium verspreiden (waaronder verspreiding via over-the-air televisie- of radio-uitzendingen of verspreiding op een computernetwerk).

De website en de inhoud mogen niet worden gebruikt om een database op te zetten noch voor de distributie van databasewebsites. Voorts mag de website of de inhoud niet (geheel of gedeeltelijk) worden opgeslagen in databases voor toegang door u of derden.

Indien u onze toestemming wil verkrijgen om iets uit de inhoud te gebruiken, contacteer ons dan.

Deze website met inbegrip van de inhoud is beschermd door auteursrecht en/of andere eigendomsrechten. De inhoud kan inhoud omvatten die eigendom is van of beheerd wordt door derden waarvoor Configure een licentie heeft gekregen. Alle individuele artikels, verslagen en andere elementen die deel uitmaken van deze website kunnen onderworpen zijn aan auteursrecht. U verklaart zich te zullen houden aan alle bijkomende bepalingen inzake het auteursrecht en eventuele beperkingen vervat in deze website.

U verkrijgt geen eigendomsrechten of licenties voor om het even welke van onze handelsnamen of handelsmerken of voor de inhoud anders dan het beperkte recht om de website te gebruiken en de inhoud te downloaden overeenkomstig deze Voorwaarden.

U verbindt zich ertoe ons via e-mail op de hoogte te brengen van elk onrechtmatig gebruik van deze website door om het even wie zodra u daar kennis van heeft, of van elke claim dat deze website of de inhoud ervan op enigerlei wijze een inbreuk zouden vormen op een auteursrecht of andere rechten van om het even welke derde partij.